Stay on top of things
Templates
It-avtal

Programvaruutveckling för köpande part

Avtalet är avsett för köp av utveckling av mjukvara. Det är lämpligt för den som vill köpa in utveckling eller specialanpassning av mjukvara. Det reglerar alla viktiga frågor i ett utvecklingsuppdrag. Avtalet definierar utvecklingsuppdraget och reglerar garantier och tidsbestämmelser.

Parterna skall definiera specifikationer för utvecklingen och resultatet. Säljaren ansvarar för att resultatet uppfyller specifikationen och för att leverans sker i tid.

Särskild vikt läggs vid vem som äger resultatet och immateriella rättigheter. Standardförslaget är att köparen äger alla resultat men avtalet innehåller alternativ som ger äganderätten till säljaren och licens till köparen.

Till de flesta bestämmelserna finns alternativa skrivelser att välja mellan. Alternativen gör det lätt att sätta ihop avtal som passar till specifika uppdrag.

From the content:
  • Förord och definitioner
  • Utvecklingsarbete och dess genomförande, förändringar och förbättringar av specifikationen, kvalitet, dokumentation och verktyg
  • Leverans och accept, konsekvenser av dröjsmål
  • Beställarens skyldigheter, pris och betalning, påföljd vid betalningsdröjsmål
  • Garantier och konsekvenser av fel, produktansvar
  • Immateriella rättigheter – rätt till resultat, rätt till angränsande rättigheter, rättighetsklarering, intrång och fortsatt användning
  • Sekretess och publicitet
  • Begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet Övrigt – befrielsegrunder, parternas

Subscription price: 300 €/annually

Order Bundle price
Legal advice

Stenberget services provide you with qualified legal support. The services are well tested and we have a long history of successful cooperation with clients. Our lawyers are experts in commercial agreements and you can normally expect a reply the same day. The legal support is a fast, simple and cost-effective service. Read more under Services.